CLICK HERE FOR ENGLISH

Gitarzysta Guns N’Roses w Kinie Regis

Przy pełnej sali Kina Regis Bumblefoot, gitarzysta Guns N’Roses opowiadał o swojej drodze muzycznej, tajnikach techniki gitarowej, a także o zespole z którym jest związany od 2006 r. Dał się poznać jako człowiek niesamowicie otwarty, ciepły, z dużym poczuciem humoru.

Paweł Michalczyk, 2014-01-09, 11:03

7 stycznia Ron „Bumblefoot” Thal zagrał w krakowskim klubie Lizard King. O tym, że następnego dnia mógłby przyjechać do Bochni pomyślał Piotr Lekki, gitarzysta i producent muzyczny z Bochni (na co dzień połowa duetu PiS). Tak też się stało, m.in. dzięki otwartości organizatora koncertu (Kubicki Entertainment) oraz dyrekcji Miejskiego Domu Kultury

Gitarzysta Guns N’Roses już godzinę przed spotkaniem był w MDK, jednak zamiast udać się na zaplanowany posiłek, postanowił poświęcić swój czas fanom. Przybyli oni w większości spoza Bochni i Bocheńszczyzny. Zarówno przed spoktaniem, jak i po nim była okazja do rozmów, zdjęć, autografów, wiele osób miało też okazję wziąć do ręki gitarę Mistrza.

W trakcie spotkania Ron odpowiadał na pytania fanów oraz prezentował swoje możliwości gitarowe (niestety ani razu nie zaśpiewał, choć wieczór wcześniej udowodnił, że potrafi to robić). Wszyscy mogli się przekonać, że jest wirtuozem który potrafi zagrać zarówno motyw z „Różowej pantery”, jak i klasyki Fryderyka Chopina czy Piotra Czajkowskiego. Fani wielokrotnie nagradzali go brawami, jak choćby wówczas gdy demonstrował podziały rytmiczne. Używa niecodziennego dwugryfowego instrumentu, z których górny gryf nie ma progów. Daje to muzykowi niesamowite możliwości techniczne.

Nie zabrakło tematu Guns N’Roses. Artysta przez dobre pół godziny opowiadał o okolicznościach, w których został gitarzystą legendarnego zespołu. Na koniec podpisał plakat, który zostanie w najbliższą zlicytowany w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Spotkanie odbyło się pod hasłem „Klinika gitarowa VIP”. Według zapowiedzi Piotra Lekkiego, w przyszłości w Bochni mają się odbywać kolejne podobne warsztaty.

 

Posted at http://www.mojabochnia.pl/?p=102879

ENGLISH TRANSLATION

Guns N' Roses guitarist in Cinema Regis

With a full house Cinemas Regis, Bumblefoot, Guns N' Roses guitarist talked about his way of music, secrets guitar technique, as well as the team with which he is associated since 2006. He was known as a man of incredibly open, warm, with a great sense of humor.

Paweł Michalczyk, 9 Jan 2014

January 7, Ron "Bumblefoot" Thal played in Krakow club Lizard King. The fact that the next day would come to Bochnia thought Piotr Lekki, guitarist and music producer from Bochnia (every day half of the duo PiS). So it happened, including thanks to the openness of the concert organizer (Kubicki Entertainment) and the Director of Municipal House of Culture.

Guns N' Roses guitarist an hour before the meeting was in MDK, but instead go for a planned meal, he decided to devote his time to the fans. They came mostly from outside Bochnia and Bocheńszczyzny. Both spoktaniem before and after it was an opportunity to talk, pictures, autographs, many people also had the opportunity to pick up a guitar master.

During the meeting, Ron answered questions from fans and showed his capabilities guitar (unfortunately, not once sang, but the night before proved that he can do it). Everyone can see that is a virtuoso who can play both the theme of "Pink Panther" and classics Frederic Chopin and Tchaikovsky. Fans repeatedly awarded him with applause, such as when the rhythmic divisions demonstrated . Uses unusual instrument, of which the upper neck has no thresholds. This gives the musician an amazing technical capabilities.

There were Guns N 'Roses theme. Artist for a good half hour talking about the circumstances in which it was the guitarist of the legendary band. At the end of the signed poster, which will be in the near auctioned as part of the Great Orchestra of Christmas Charity.

The meeting was held under the slogan "Guitar Clinic VIP". According to the announcement of Peter Light, in the future, in Bochnia have to take another similar workshop.

Posted at http://www.mojabochnia.pl/?p=102879